Hrad Lednica

Práce na hrade v roku 2013

V roku 2013 sme sa prvý krát zapojili do projektu obnovy pamiatok s pomocou nezamestnaných. Ako sa nám darilo si prečítajte v nasledujúcom článku - práce rekapitulujeme po mesiacoch.

 

Apríl
Zverejnenie zámeru zamestnať 14 uchádzačov o zamestnanie na webových stránkach združenia a obce. Prvá komunikácia s uchádzačmi o zamestnanie. Realizácia viacerých výberových konaní počas víkendov. 27.4. bol dokončený ohradník pre kozy a dovezené prvé zvieratá. Zároveň sme zahasili vápno, aby bolo pripravené na začiatok murárskych prác.

 

 

Máj
Napriek meškaniu začiatku projektu sa práce na hrade začali, s cieľom čo najviac zmierniť dopad narastajúceho časového sklzu. S vybranými uchádzačmi o zamestnanie sme absolvovali 10 dňový vzdelávací kurz priamo na hrade, kde si vyskúšali svoju budúcu prácu, boli vzdelávaní v príprave mált, triedenia kameňa, či priamo murárskych prác a archeologického výskumu. Práce počas školenia sa od začiatku sústredili na ukončenie obnovy severnej časti východného paláca, kde bolo potrebné vymurovať drobné kaverny v líci a doškárovať murivo v úrovni styku s podložím. Druhá skupina sa venovala obnove interiérových priečok východného paláca, vymurovaniu kavern vo východnej stene východného paláca, obnove múra pri vstupe do západného paláca a úprave prístupových ciest k hradu Zamestnanci absolvovali vstupné školenie BOZP.

 


Jún
Práce v tomto mesiaci sme zamerali na obnovu koruny severného múru východného paláca, obnovu záklenku a špaliet okna pri tomto múre. Naplno sa rozbehol archeologický výskum vo východnom paláci. Vymurovali sme kaverny v severnej miestnosti výhodného paláca a vybúrali zamurované okno v roku 1962. Vypratali sme aj pivnicu západného paláca od sute, aby tam bolo možné skladovať materiál.

 

Júl
Spracovanie drevnej hmoty po čistení okolia hradu. Nadmurovanie priečky vo východnom paláci. Ukončenie archeologického výskumu v sondách pod vežou. Umývanie a triedenie archeologických nálezov. Kontrola prác projektantom. Zatrávnenie koruny severného múru východného paláca, doškárovanie a demontáž lešenia. Stavba lešenia k obytnej veži. Návšteva metodika a vypracovanie návrhu na obnovu nárožia. Vyškárovanie a podchytenie murív na dolnej podnoži obytnej veže, preškárovanie murív v pivnici západného paláca, preškárovanie časti múra hradobného II na hradnom nádvorí. Ukončenie archeologického výskumu v sonde č.9 v interiéri obytnej veže nálezom podlahy. Odstránenie uvoľnených murív z dolnej podnože obytnej veže a požiarneho rebríka ktorý sprístupňoval kamenné schodisko na vrchole hradného brala. Oprava východného múru v západnom paláci. Príprava miesta pre vybudovanie zázemia pre zamestnancov pred areálom hradu. Úprava terénu dosypaným a čiastočným odkopom, stavba hrubej konštrukcie. 

August
Rozobratie, premurovanie, nadmurovanie a zatrávnenie koruny obytnej veže (výška nad nádvorím hradu cca. 28m). Prestavba lešenia okolo veže – stavba lešenia až z hradného nádvoria. Omietnutie častí veže, ktoré boli postavené s púchovského slieňovca a penovca. Škárovanie celej veže. Vymurovanie kavern v lícnych murivách na veži, podmurovanie päty arkierového rizalitu. Murovanie na dolnej podnoži veže – obnova severnej a východnej steny. Výstavba novej búdy pre kozy na svahu pred hradom. Začistenie muriva a objavenie káps po trámovom strope na južnej stene v južnej miestnosti východného paláca. Dovoz pieskovcových kvádrov a vynosenie do hradu. Vývoz sute z archeologického výskumu na cestu a jej oprava.

 

September
Škárovanie interiérových murív východného a západného paláca. Škárovanie celej veže. Obnova káps po trámoch na južnej stene v južnej miestnosti východného paláca po celej dĺžke miestnosti. Obnova parapetu v severnom okne východného paláca. Pokračovanie v murovaní severnej a východnej obvodovej steny dolnej podnože veže do parapetnej výšky. Vytýčenie sondy č.10 na hradom nádvorí a začiatok jej skúmania. Odstraňovanie sute od obvodových múrov nádvoria. Odstraňovanie zelene z hradného kopca. Dokončenie stavby zázemia pre zamestnancov.

Október
Oprava strechy na vstupnom barbakáne, úprava bezprostredného okolia barbakánu – odstránenie skládok sute, zrovnanie terénu. Rozšírenie ohradníka pre kozy na severný svah. Vďaka vypásaniu krovín kozami objav zvyškov fortifikácie („Kozia veža“) mimo hradného areálu. Pravdepodobne opevnenie nad prameňom, postavené okolo roku 1708 za 113 zlatých a 68 denárov. Pálenie a drvenie vysekaných krovín. Odstránenie balvanu z hradného nádvoria – jeho rozbitie na stavebný materiál. Pokračovanie v archeologickom výskume na hradnom nádvorí a odstraňovanie sute s pod hradného nádvoria. Odstraňovanie cementovej omietky vstupného barbakánu. Demontáž podlážok z lešení.

November
Sústredili sme na odstraňovanie zelene v okolí cesty a predhradí. Odpratali sme drevenú hmotu z výrubov. Zazimovanie hradu – prekrytie posledných murív, upratovanie kameňa, zazimovanie archeologických sond. Začatie odstraňovania náletovej zelene na severnom svahu. Odvoz kôz do obce.

Viac fotografií nájdete TU.

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: